###message

Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Poštovanje privatnosti


Sana-Store.rs poštuje odredbe Europskog nadzora za zaštitu podataka i obavezan je da poštuje vaše pravo na privatnost i pravo na kontrolu tačnosti vaših podataka o ličnosti. Naša politika privatnosti je skladna Direktivi 95/46, Direktivi 2 002/58 i Uredbi 45/2001.

Obavezni smo da u svim poslovanjima sa nama, zaštitimo vašu privatnost ako nas kontaktirate, posetite našu internet stranicu, učestvujete u nekoj od naših anketa i promocija, pretplatite se na neki od naših magazina ili jednu od internet stranica, kod nas nešto kupite ili s nama razmenjujete svoja iskustva.
Prikupljaju se samo oni podaci o ličnosti, koji nam omogućavaju da obavljamo funkcije i delatnosti Udruženja ili su u izravno vezane za njih – na primer, za davanje saveta, dostavu proizvoda ili obavljanje usluga, koje ste zahtevali ili za obaveštavanje o promotivnim ponudama.
Sigurnost vaših podataka osiguravamo enkripcijom, zaštitnim zidovima, čuvanjem u zaštićenim prostorijama i korišćenjem sigurnosnih računarskih sistema.
Vaše podatke nikad ne otkrivamo bilo kojoj organizaciji, osim u obimu, koji je potreban za dostavljanje proizvoda i vršenje usluga, koje ste zahtevali.
Kad god želite, možete izvršiti uvid u podatke, koje čuvamo o vama.
Možete se odjaviti od primanja pojedinih promotivnih materijala.
Sve žalbe podnete zbog kršenja privatnosti rešavamo odmah.
Ova politika se primjenjuje za podatke, koji nam omogućuju identiifikovanje pojedinca. Primjenjuje se i za podatke, iz kojih se identitet može jasno razumeti ili na temelju, kojih se razumskim zaključivanjem može utvrditi (npr. uspoređivanjem različitih skupova podataka s kojima Sana-Store.rs raspolaže).

Podaci, koje prikupljamo

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo ako je to:

Potrebno za ispunjenje vašeg zahteva ili za davanje pristupa, koji vam je potreban – na primer, ukoliko:

želite kod nas kupiti neki uređaj ili drugi proizvod;
želite se pretplatiti na naše internet stranice, katalog ili elektronske biltene;
od nas zatražite savet vezan za neko potrošačko pitanje;
odgovorite na neku od naših promotivnih ponuda; ili
želite podeliti svoje iskustvo o nekom proizvodu ili usluzi
Potrebno za istraživanje, planiranje, razvoj proizvoda i marketing, koje vrši Sana-Store.rs — na primer, obaveštavanje o promotivnim ponudama.
Potrebno da bi se zaštitila prava i svojina Sana-Store.rs, bilo koja publikacija Sana-Store.rs, bilo koji korisnik Sana-Store.rs ili bilo koja druga osoba.
Potrebno da bi se otklonila ozbiljna pretnja zdravlju ili sigurnosti neke osobe.
Zakonski određeno
Podatke ćemo prikupljati korišćenjem zakonitih i poštenih sredstava, a adekvatnim merama ćemo osigurati da prikupljeni podaci zadiru u vaše lične stvari samo u razumnoj prihvatljivoj meri. Ako takve podatke od vas zatražimo, obavestiti ćemo vas:

ko smo i kako da stupite u kontakt s nama;
koji podaci su nam potrebni i u koje svrhe ih prikupljamo;
da vam je u svakom trenutku omogućen pristup prosleđenim podacima, ukoliko želite da ih proverite ili izmenite;
o zakonskom osnovu, koji nas obavezuje na prikupljanje podataka i
o bitnim posledicama (ako postoje) u slučaju da podatke, delimično ili u celini ne prosledite
Podatke ćemo obično prikupljati direktno od vas.

Osetljivi lični podaci

Osetljivi lični podaci su podaci o rasnom ili etničkom poreklu, političkim uverenjima, članstvu u političkim udruženjima, veroispovesti ili verskoj pripadnosti, filozofskim uverenjima, članstvu u stručnim ili trgovinskim udruženjima, sindikalnom članstvu, seksualnoj orentaciji ili praksi, upisanosti u krivičnu evidenciju i zdravstvenom stanju pojedinca. EUJUICERS.COM ne prikuplja osetljive podatke o ličnosti, osim ako jih sami dobrovoljno ne prosledite, na primer preko pisma o vašim iskustvima ili nedoumicama. U slučaju prikupljanja podataka za potrebe istraživanja određene tematike, poput iskustva ljudi sa zdravstvenom zaštitom, takvi podatci se obično prikupljaju anonimno i zbirno, osim ako ne date svoju saglasnost za otkrivanje identiteta, na primer u svrhe lobiranja vlade da ponudi bolje usluge. Uvek možete odbiti da otkrijete takve podatke.

Anonimnost

U svim slučajevima, kad je to zakonito i izvodljivo, ponuditi ćemo vam mogućnost da u komunikaciji i poslovanju sa Sana-Store.rs ostanete anonimni. Tako ćete na primer moći posetiti delove naših internet stranica, za koje je omogućen slobodan pristup, učestvujete u anketi ili postavljate pitanja vezana za prava korisnika. Ipak, ako želite naručiti neki proizvod ili uslugu Sana-Store.rs-a, postaviti pitanje vezano za podatke o ličnosti, koje o vama čuvamo i direktno od nas kupiti neki uređaj ili učestvovati u nekom od naših nagradnih izvlačenja, moraćete nam proslediti određene podatke o ličnosti. Može se tražiti da otkrijete sledeće podatke: ako učestvujete u online, poštanskoj ili telefonskoj anketi, podaci koje prikupljamo su obično anonimni i zbirni, a u slučaju da je način prikupljana drukčiji, o tome ćemo vas u toku prikupljanja podataka izričito obavestiti. Učešće možete u svakom trenutku odbiti. Svi tako prikupljeni podaci su strogo poverljivi. Možemo prikupljati i opšte demografske podatke u svrhe uspoređivanja agregatnih podataka sa statističkim podacima ABS, kako bi se uverili da je reč o reprezentativnom uzorku, ali u takvom slučaju vaša identifikacija nije ništa preciznija nego kod identifikacije preko poštanskog broja i nikad se ne koristi na temelju individualnosti.

Ako nam prosledite informacije o svojim iskustvima s proizvodima ili uslugama, one kod objavljivanja članaka na tu temu mogu biti zanimljive i za ostale korisnike. Ako odlučimo da vaša iskustva, koja ste poslali kroz privatnu komunikaciju (pismo, faks, elektronska pošta, telefonski poziv, anketa) objavimo, prethodno ćemo od vas zatražiti saglasnost. To možete u svakom trenutku odbiti i zahtevati anonimnost.


Korišćenje i otkrivanje vaših podataka o ličnosti. Nećemo koristiti, otkrivati, dozvoliti korištenje ili otkrivanje onih podataka o ličnosti, koji omogućuju identifikaciju pojedinca, osim u sledećim prilikama:

Kad kod nas nešta kupite ili odgovorite na jednu od naših promocija, koristiti ćemo dostavljene podatke za obaveštavanje, dostavu robe i/ili pružanje zahtevanih usluga. Na primer, ako se pretplatite na katalog Sana-Store.rs, uz katalog ćemo vam poslati i obaveštenje o produžetku.
Ako ste korisnik, možemo i:

Zatražiti vašu elektronsku adresu, kako bi vam slali naš e-bilten – ali se od primanja takve pošte u svakom trenutku možete odjaviti.
Da vas obavestimo o povezanim proizvodima i uslugama iz ponude Sana-Store.rs -ovih proizvoda i usluga. Možemo vas pozvati preko telefona i pitati, što vam je zanimljivo u poslednjem izdanju magazina, na koji ste pretplaćeni.
Da vas pozovemo da učestvujete u anketama o potrošačkim proizvodima i uslugama. Na primer, pošaljemo vam anketu o iskustvima s vašom bankom.
Da vas pozovemo da učestvujete u programu „Probati kod kuće“ ili sličnim programima, koji podrazumevaju lično učešće.
Za svrhe slanja promotivnih ponuda za proizvode i usluge Sana-Store.rs, možemo koristiti i podatke, koje je o vama prikupila neka druga organizacija. U takvom slučaju ćemo na adekvatan način proveriti da li ste dali saglasnost za takvo korišćtenje podataka, a na raspolaganju će vam biti mogućnost da takve poruke od Sana-Store.rs ubuduće ne primate. Povremeno možemo sačuvane podatke o vama upotrebiti za slanje pojedinačnih ili udruženih promotivnih ponuda. Uvek ćemo vam ponuditi mogućnost da takve pojedinačne promotivne poruke ubuduće ne primate. U slučajevima, kad vaše podatke o ličnosti prosleđujemo zastupniku Sana-Store.rs (na primer, za obradu podataka, analizu podataka, štampanje ili vršiocima poštanskih usluga), otkrivaju se samo oni podatci, koji su neophodni za vršenje usluga, za koje je vršilac usluga angažovan i od njega ćemo zahtevati da posluje skladno odredbama o poverljivosti, koje čine sastavni deo ugovora zaključenog između Sana-Store.rs i zastupnika. Zastupnik je obavezan da Sana-Store.rs vrati sve originale evidencija ili da na siguran način uništi svaku kopiju tih evidencija i da osigura upoznatost svojih zaposlenih sa obavezom poštovanja privatnosti i poverljivosti. Sana-Store.rs se obavezuje da prikupljene podatke o ličnosti neće prosleđivati, prodavati ili pozajmivati drugim organizacijama ili koristiti u bilo koje druge svrhe. Sana-Store.rs podatke o ličnosti pojedinca ne prosleđuje niti jednom drugom licu ili bilo kojoj organizaciji u stranoj državi.

Kvalitet i sigurnost vaših ličnih podataka

Adekvatnim merama osiguravamo da vaši podaci o ličnosti budu pouzdani, tačni, potpuni i ažurirani. Prilikom svake komunikacije sa vama ćemo vam ponuditi mogućnost da podatke ispravite i ažurirate. Ako želite proveriti ili izmeniti svoje podatke o ličnosti, s nama možete stupiti u kontakt bilo kada u toku radnog vremena. Naše zbirke podataka o ličnosti su zaštićene nizom sigurnosnih mera: enkripcija podataka, zaštitni zidovi i/ili računarski mrežni zaštitni sistemi, ograničen pristup i ažuriranje sigurnosnih sistema. Podaci o ličnosti korisnika se nakon isteka korisničkog odnosa čuvaju u zakonski određenim rokovima – finansijske evidencije se moraju čuvati 7 godina – i to kao deo intelektualne svojine EUJUICERS.COM. U tom periodu možemo sa vama stupiti u kontakt, kako bismo vas obavestili o proizvodima i uslugama EUJICERS.COM ili da vas pitamo, zašto ste napustili EUJUICERS.COM. Možete zahtevati da takve poruke ubuduće od nas ne primate, tako što ćete to naznačiti na materijalu, koji smo vam poslali ili nam to direktno saopštiti.

Kako se odjaviti

Ako od Sana-Store.rs više ne želite da primate promotivne materijale, možete:

pozvati na: +381 (0)64 178 187 0
nas obavestiti o tome putem e-pošte: rs‌‌M‌‌eujuicers.com   

Morate navesti dovoljno podataka da bismo mogli da vas identifikovati: ime i adresa. Pristup: Kako da proverite ili ispravite svoje podatke o ličnosti. Ako ste pretplatnik ili drugi korisnik Sana-Store.rs, možete zahtevati uvid u svoje podatke o ličnosti u bazi podataka Sana-Store.rs. Ako imate bilo kakve sumnje, vezane za obradu svojih podataka o ličnosti, molimo da nas o tome obavestite i zahtevate uvid u njih. Molimo da za potrebe identifikacije navedete sledeće podatke: puno ime i adresu, onako, kako su zapisani u našoj zbirci, broj telefona, koji koristite preko dana, podatke o vašoj pretplati i pretplatnički broj (ako vam je poznat) i/ili broj poslednje kupovine kod nas. Molimo da nam podatke dostavite putem elektronske pošte na adresu si@eujuicers.com. Podatke o ličnosti, koje čuvamo o vama poslati ćemo vam u roku od deset dana od prijema vašeg pismenog zahteva. Posle ćemo sledećih pet dana, zajedno s vama, raditi na izmeni ili ažuriranju bilo koje informacije, za koju se i vi i mi složimo da je bila netačna, nepotpuna ili zastarela. Ako vaš zahtev za izmenu podataka odbijemo, što je malo verovatno, to ćemo objasniti ako želite u zbirci dodati napomenu da tvrdite da je podatak netačan, nepotpun ili zastareo. Ta usluga se ne naplaćuje.

Kako ažurirati svoje podatke

Za jednostavno ažuriranje podataka pošaljite poruku preko e-pošte na: si@eujuicers.com. Molimo vas da navedete dovoljno podataka za identifikovanje – ime, adresa i broj telefona, plus vaš pretplatnički broj, ako ste pretplatnik na katalog ili vaša elektronska adresa i odgovor na „sigurnosno pitanje“ ako ste pretplatnik Sana-Store.rs.

Izmena politike privatnosti

Na izmene politike privatnosti vas upozoravamo preko publikacija i usluga, na koje ste se pretplatili, kupili ili preko naše internet stranice.

Žalbe

Obavezujemo se da brzo i adekvatno rešimo svaku žalbu, koju podnesete zbog kršenja privatnosti vezanih za publikacije, usluge ili postupanje Sana-Store.rs. Ako smatrate da je došlo do kršenja odredbi ove politike privatnosti ili da je vaša privatnost ugrožena, molimo da nas o tome odmah pismeno obavestite i navedete svoje sumnje. Obavestite nas putem elektronske pošte i uz to navedite broj telefona na koji vas u toku dana možemo pozvati. Odgovorićemo vam u roku od jednog dana po prijemu vaše žalbe i pokušati da zajedno sa vama u roku od pet dana od prijema zahteva nađemo zadovoljavajuće rešenje.

Podaci, koje prikupljamo on-line

Naša internet stranica ne uključuje nijednu funkciju, koja bi trećim licima omogućila „povratnu pretragu“ za identifikovanje pojedinca putem elektronske adrese.


Podatke prikupljamo prilikom korišćenja internet stranice. Ti podaci se prikupljaju u zbirnom obliku da bismo mogli da pratimo i analiziramo opšti način korišćenja EUJUICERS.COM, što nam omogućuje ne samo da unapredimo internet stranicu nego i da vam ponudimo informacije, usluge i alate, koji su baš po vašoj meri. Uz to, u okviru nadzora nad korišćenjem internet stranice proveravamo i broj vaših poseta u određenom vremenskom periodu. Taj podatak je strogo poverljiv i uvid u njega imaju samo visoki službenici EUJUICERS.COM, a može se koristiti u ispitivanjima onih upotreba internet stranice, koje smo odredili, kao neuobično česte. Na našem serveru se čuva vaše ime i adresa, kao i e-adresa i lozinka za prijavu, što vam daje mogućnost za pristup i izmjenu svojih podataka preko interneta. Te podatke dobijamo preko nešifrirane e-poruke prilikom vaše prve posete internet stranici ili registracije.


Kad se prvi put registrujete na ovoj internet stranici i ako upotrebite alat „Zaboravljena lozinka“, poslaćemo vam vašu lozinku putem e-pošte. Tu uslugu smo ponudili na zahtev naših korisnika, naročito zbog korišćenja izvan radnog vremena (naše radno vreme je od 8:00 do 16:00, pon–čet, 8:00-13:00 pet). Bez obzira na to, što e-pošta može biti nepouzdana, smatrali smo, da takav postupak nije preterano rizičan: malo je verovatno da neko može da vam „ukrade“ lozinku, ako je vaša e-adresa zaštićena. Najgore, što može da se desi jeste da neko dobije pristup vašem ID-u i da izmeni vašu lozinku. Uprkos tome sa vašim ID-om i lozinkom neće moći da pristupi podacima o vašoj kreditnoj kartici, tako da nije moguće da pretrpite neke troškove. A ako bi neko ipak uspeo izmeniti vašu lozinku i na taj način vas blokirati, uvek nas možete pozvati i izvršiti identifikaciju preko „sigurnosnog pitanja“, a mi ćemo vašu lozinku ponovo podesiti.

Trenutno ne prikupljamo vaše podatke o ličnosti sa drugih internet stranica.

Možemo stupiti u kontakt s vama

Ako ste naš korisnik, možemo stupiti u kontakt s vama da vas obavestimo o izmenama u ponudi naših usluga ili da vam pošaljemo druge informacije. Kad se pridružite Sana-Store.rs, poslaćemo vam naš e-bilten, gde ćete naći ažurirane podatke i novosti vezane za aktivnosti Sana-Store.rs, kao i druge proizvode Sana-Store.rs. U svakom trenutku se možete odjaviti od primanja takvih poruka. Svaka elektronska poruka će uključivati informaciju, kako da to učinite. Treba da znate da iz Sana-Store.rs:

ne šaljemo neželjenu poštu,
ne šaljemo neželjenu poštu i vašu elektronsku adresu i nikada ne dajemo trećim osobama, osim ako su naši zastupnici tražili, jer je podatak bitan za dostavu proizvoda ili usluge, koje ste tražili.

Kolačići

Kolačiće koristimo na sledeće načine:

Kad postanete član ili korisnik Sana-Store.rs, nudimo vam pogodnost da prihvatite trajni kolačić i to tako, što ćete označiti polje za potvrdu „Zapamti me“. Time se osigurava da tokom svake vaše posete internet stranici Sana-Store.rs primite odgovarajuću pozdravnu poruku i ostanete trajno prijavljeni, što će vam omogućiti nesmetano pretraživanje internet stranice. Ukoliko želite, možete odbiti da prihvatite ovaj kolačić, ali možete ga i kasnije isključiti, tako što ćete kliknuti na polje 'Odjavi se', koje se nalazi u pozdravnom prozoru na desnoj strani svake internet stranice.
Kad prvi put postanete član ili korisnik Sana-Store.rs ili pri svakoj poseti internet stranici tokom koje izmenite bilo koji podatak o članstvu, koristimo privremeni kolačić, koji omogućuje da ne morate unositi svoje korisničko ime i lozinku za svaki ekranski prikaz. Taj kolačić se uklanja sa vašeg računara, kada zatvorite svoj pregledač.
Ako ne prihvatite kolačić „Zapamti me“, a pri tom ste član ili korisnik internet stranice, kod svake vaše posete će se koristiti privremeni kolačić, koji će vam omogućiti da ne morati unositi svoje korisničko ime i lozinku svaki put, kada pristupate svom nalogu. Taj kolačić se uklanja, kada zatvorite svoj pregledač.
Privremeni kolačić se koristi ako posetite našu prodavnicu da bismo mogli da pratimo vaše kupovine – npr. Sokovnik, koji kupite ili druge strane, koje zahtevate. Taj kolačić se uklanja nakon 24 sata. Privremene kolačiće morate prihvatiti, ako želite pristupati korisničkom delu internet stranice ili kupovati u prodavnicii. NAPOMENA: Ako je vaš pregledač podešen tako da vas upozori na prihvatanje kolačića, postaviće vam se pitanje da li želite prihvatiti kolačić (Da/Ne). Molimo vas da označite „Da“. Upozorenje: Da biste sačuvali sigurnost vaših podataka o ličnosti, potrebno je da se svaki put, kada nalogu pristupate sa javnog računara nakon upotrebe, odjavite sa internet stranice ili da ne prihvatite opciju „Zapamti me“.

Vaša saglasnost

Ako ste naš korisnik, možemo stupiti u kontakt s vama da vas obavestimo o izmenama u ponudi naših usluga ili da vam pošaljemo druge informacije. Kad se pridružite Sana-Store.rs, poslaćemo vam naš e-bilten, gde ćete naći ažurirane podatke i novosti vezane za aktivnosti Sana-Store.rs, kao i druge proizvode Sana-Store.rs. U svakom trenutku se možete odjaviti od primanja takvih poruka. Svaka elektronska poruka će uključivati informaciju, kako da to učinite. Treba da znate da iz Sana-Store.rs:

ne šaljemo neželjenu poštu,
ne šaljemo neželjenu poštu i vašu elektronsku adresu nikad ne dajemo trećim licima, osim ako su naši zastupnici i taj podatak je neophodan za dostavu robe ili pružanje zahtevane usluge.

Izmene vaših ličnih podataka na internetu

Članovi mogu u svakom trenutku izmeniti podatke na svom nalogu kod Sana-Store.rs.


Ako želite promeniti podatke o kreditnoj kartici, molimo vas da to učinite preko telefona ili pismeno – u te svrhe nemojte koristiti elektronsku poštu, jer je relativno nepouzdana. Od vas će se tražiti da radi identifikacije navedete svoje puno ime, adresu, elektronsku adresu i odgovorite na „sigurnosno pitanje“. Ako želite proveriti svoju datoteku, njen sadržaj ćemo vam dostaviti putem pošte u roku od pet radnih dana nakon prijema vašeg zahteva. Ako postoje stavke, koje želite ispraviti ili izbrisati, to ćemo učiniti u roku od pet radnih dana nakon prijema vašeg zahteva da to učinimo, osim ako moramo stupiti u kontakt sa vama, kako bismo određene podatke razjasnili. U slučaju da promenite svoju elektronsku adresu, tu izmenu možete uneti putem svog naloga kod Sana-Store.rs.

Sigurnost vaših podataka na internetu

Sana-Store.rs će adekvatnim merama osigurati tačnost i ažurnost vaših osobnih podataka. Broj vaše kreditne kartice je zaštićen enkripcijom i zaštitnim zidovima, tako da se tokom prenosa preko interneta ne može pročitati. Za prenos šifriranih podataka koristi se sigurna 128-bitna SSL veza (SSL protokol) (standard za preglednik Netscape, prihvatio ga je i Microsoft za Internet Explorer a koriste ga i neki drugi pregledači). U vašem pregledaču potražite jedan od pokazivača „sigurnosti veze“:

Pojaviće se prozor sa upozorenjem da ćete koristiti sigurnu vezu. Kod nekih pregledača možete podesiti da li će se taj prozor prikazivati ili ne.
Kad koristite sigurnu vezu, prikazana je SSL ikona.
Kad koristite sigurnu vezu, simbol otključanog katanca se promeni u simbol zaključanog katanca.
U ikoni u kojoj je prikazan simbol „slomljenog ključa“ prikaže se čitav ključ.
Preko prozora sa sadržajem teče plava linija.
Početak naslova internet stranice se promeni u „https“ (obratite pažnju na završni „s“).

Sigurnost pristupa


Sigurnosna kontrolna mesta su podešena u okviru procesa prijave. Od vas se zahteva da odredite lozinku i postavite sigurnosno pitanje (vaše „sigurnosno pitanje“), na koje ćete samo vi moći odgovoriti. VAŽNO: NEKA VAŠA LOZINKA OSTANE POVERLJIVA I NEMOJTE JE ZABORAVITI!


Ako je zaboravite, kliknite na polje „Zaboravljena lozinka“, koje se nalazi na stranici za prijavu članova. A možete nam poslati i e-poruku na rs@eujuicers.com. Od vas će se tražiti da radi identifikacije navedete svoje puno ime, adresu, elektronsku adresu i da odgovorite na „sigurnosno pitanje".


Tokom prijave ćemo od vas zahtevati unošenje vaše lozinke, kako bi se zaštitila sigurnost vašeg naloga kod Sana-Store.rs. Ako želite promeniti lozinku ili druge podatke na nalogu, to možete učiniti, tako što ćete kliknuti na „Moj profil“ u pozdravnom prozoru, koji se nalazi na desnoj strani svake stranice (za prikaz te opcije morate biti prijavljeni). Molimo da stupite u kontakt s nama, kako je to opisano gore, ukoliko želite da ažurirate svoje podatke u našoj evidenciji o članovima. Od vas će se zahtevati da odgovorite na „sigurnosno pitanje“.


Ako smatrate da je nije došlo do autorizovane upotrebe vaše lozinke ili naloga, molimo da nas o tome odmah obavestite slanjem poruke na elektronsku adresu rs‌‌M‌‌eujuicers.com.